SSP+

Gruppe med unge

SSP+ er en individuel kriminalpræventiv indsats, der har til formål at hjælpe unge voksne med at komme ud af kriminalitet. Det sker ved at koordinere sagsarbejdet imellem Ungecenteret og Kriminalforsorgen omkring de enkelte unge.

 SSP+ henvender sig til

 • Unge Tårnby borger i alderen 17 ½ til og med 24 år, som har begået gentagen alvorlig og/eller personfarlig kriminalitet.
 • Unge, der ønsker tilbud om en koordineret og helheds-orienteret indsats i forhold til Tårnbys Kommune.
 • Unge, der ønsker støtte i forhold til udfordringer ved overgangen til voksensystemet ved det 18. år.
 •  Unge, som afventer en dom, afsoning eller som er på vej mod løsladelse

 

SSP+ tilbyder

 • Hurtig og let kontakt til relevante forvaltninger SSP+ grupperne har faste møder 1 til 2 gange om måneden.
 • Individuel handleplan til den unges vej ud af kriminalitet. Med fokus på uddannelse og job koordinerer SSP+, på tværs af forvaltninger og offentlige institutioner, en individuel og helhedsorienteret indsats for den enkelte unge.
 • Dialog med kommunen bliver lettere for den unge SSP+ gruppens arbejde betyder, at kontakten mellem den unge og kommunen bliver mere effektiv. Det tætte samarbejde samt koordinering af møder betyder, at en ung ikke skal til flere møder eller forholde sig til flere fagpersoner, end der er behov for.
 • Erfaring med unge med flere udfordringer SSP+ arbejder i stor udstrækning med unge, som ud over kriminalitet har andre udfordringer i forhold til at opnå en stabil tilværelse. Det kan være boligløshed, manglende uddannelse, ringe erhvervserfaring, psykiske diagnoser. Mange unge i SSP+ har mindst en af disse udfordringer og ofte en kombination.
 • Støtte til komplicerede sager særligt svære koordineringssager løftes via SSP+ til SSP-styregruppen bestående af ledere fra de involverede forvaltninger i Tårnby, Kriminalforsorgen, samt Politiets Kriminalpræventive Afdeling. Der er ingen specialtilbud i SSP+, men SSP+ kan via det tætte samarbejde trække på hele kommunens vifte af tilbud. Det giver mulighed for hurtigt og let at få en ung tilknyttet relevante offentlige instanser samt få afklaret mulige tilbud om støtte.

 

FOKUS I VORES ARBEJDE

 • Vi støtter de unge i at fastholde deres ønske om at foretage en positiv forandring gennem:
 • En helhedsorienteret indsats
 • Arbejde med den enkeltes motivation og personlige udvikling Vejledning og praktisk støtte
 • Tæt opfølgning
 • Tæt samarbejde på tværs af forvaltninger

 

Vejen ind i SSP+

SSP+ modtager oplysninger om en ung med ønske om tilknytning til SSP+. Enhver kan kontakte SSP+ og indstille en ung til forløb enten via mail, telefon eller ved indsendelse af indstillingsskema. Alle unge, som tilknyttes SSP+ skal hurtigst muligt have udfyldt et indstillingsskema.

Deltagelse i SSP+ er frivilligt, og den unge skal give samtykke til at blive tilknyttet indsatsen. Retsplejelovens § 115, stk. 1 & 2 giver mulighed for, at myndigheder kan udveksle oplysninger i SSP+, hvis det er nødvendigt af hensyn til en kriminalpræventiv indsats.

Indstillingen af en ny ung tages op på næstkommende SSP+ møde, dog max. 4 uger efter indstillingen og kan eventuelt fremlægges af den person, som har stået for indstillingen.

Ved første SSP+ møde samles netværkets relevante oplysninger og viden om den unges udfordringer og muligheder. På mødet drøftes hvilke konkrete forslag og tilbud, hver forvaltning kan byde ind med. Ud fra den unges egne ønsker og behov lægges en handleplan for, hvordan der bedst kan støttes løbende opfølgning i SSP+ grupperne sikrer, at aftaler og planer holdes i gang, indtil indsatsen ikke længere er relevant, eller den unge ikke længere ønsker tilknytning.

SSP+ henvender sig til unge, der: er mellem 18 og 25 år, er involveret i alvorlig eller personfarlig kriminalitet eller er i fare for at blive det, eventuelt deltager aktivt i en bande eller bandelignende gruppering, kun har løs tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, har behov for en særlig indsats, er motiverede for at lægge kriminalitet bag sig, har potentiale til at lave en positiv forandring i deres liv, selv ønsker at deltage i programmet.

Som fagperson

 • Får du mulighed for hurtig afklaring af muligheder og tilbud til en ung fra andre faggrupper i Tårnbys ungecenteret og samarbejds- partnere.
 • Får du mulighed for faglig sparring omkring en kriminel ung med mange eller særlige udfordringer og hjælp til koordinering og samarbejde imellem relevante forvaltninger, som kan være særlig svær at få etableret.
 • Får du til kontakt til UU vejledere, sagsbehandlere fra Ungecenteret, SSP medarbejder. Enheden for kriminalpræventive indsatser, 18+ Klub Tårnby og Kriminalforsorgen.
×

Cookie info